Асоциация на завършилите МГИМО

 

 
Рейтинг: 3.00
(152)
Новини
Цели
Дарители
Фото галерия


Контакт Връзки

Новини / Архив

28 Март 05, 14:54
Общо събрание, 28.03.2005
отчетно-изборно

Общо събрание на Асоциацията на завършилите МГИМО

Дневен ред:
1. Доклад на председателя на Управителния съвет (УС).
2. Доклад на председателя на Контролния съвет (КС).

3. Приемане план за дейността на АЗ-МГИМО през 2005 г.
4. Дискусия.

5. Избор на ръководство на асоциацията.

На 28.03.2005 в София се състоя отчетно-изборно заседание на Общото събрание на Асоциацията на завършилите МГИМО. То бе свикано с обява в “Държавен вестник”, бр. 14 от 11.02.2005 в съответствие с чл. 26 от устава на асоциацията по решение на УС от 05.01.2005.
    Е. Цеков информира Общото събрание, че председателят на УС Красин Химирски отсъства поради здравословни причини, и представи доклада на УС за дейността на асоциацията през отчетния 2-годишен период. Той съобщи, че към датата на провежданото заседание на Общото събрание членският състав на асоциацията наброява 100 членове.
    Милен Русев, председател на Контролния съвет, направи съобщение по дейността на КС и на асоциацията.
    Е. Цеков представи предложения от УС проект за план за дейността на АЗ-МГИМО с проект за бюджет за 2005 г. В хода на обсъжданията бяха направени предложения по плана за дейността.
    По отделните точки от дневния ред се състоя дискусия и бяха приети решения. В дискусията по дейността и по останалите въпроси взеха участие Петър Петров-Митов, Таня Огнянова, Пламен Стоянов, Валери Пчелинцев.
    За попълване състава на
УС Е. Цеков предложи за негови членове Пламен Стоянов и Сергей Мичев, а Я. Демирев издигна кандидатурата на Петър Петров-Митов. Предвид успешния опит на К. Химирски като председател на УС от учредяването на асоциацията досега Е. Цеков предложи той да остане на същия пост.

Общото събрание единодушно прие следните решения:
1. ОС одобрява решенията на УС за приемане на нови членове и утвърждава актуалния списък на членовете на асоциацията.

2. ОС приема отчета за дейността на УС през периода 2003 - 2005 г. и го освобождава от отговорност.
3. ОС приема плана за дейността и бюджета на АЗ-МГИМО през 2005 г., предложени от УС, с направените допълнително предложения.
4. ОС избира Управителен съвет в състав:
- Красин Химирски, випуск 1962 – председател на УС
- Петър Петров, випуск 1971 – член на УС

- Пламен Стоянов, випуск 1980 – член на УС
- Сергей Мичев, випуск 1980 – член на УС
- Елко Цеков, випуск 1982 – член на УС

Председателят на заседанието Е. Цеков от името на присъстващите членове на асоциацията изказа благодарност за приноса им през отчетния период на бившите вече членове на УС – Емил Йорданов, Савка Байчева, Владимир Чунтулов.


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0497